Blended Entrepreneurship Education

[POL] NAJNOWSZE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE PROJEKTU
[ROM] ULTIMELE ȘTIRI
[ENG] PROJECT LATEST NEWS/29.09.2016/


[POL]: W celu otrzymania dostępu do materiałów dydaktycznych tworzących Program nauczania przedsiębiorczości zrównoważonej prosimy o wypełnienie formularza znajdującego się pod następującym adresem.


-----


[ROM]: Pentru a avea acces la materialele didactice din cadrul Programului didactic în domeniul antreprenoriatului sustenabil, vă rugăm, să completaţi următorul formular.

-----

[ENG]: In order to obtain an access to teaching materials forming Sustainability Entrepreneurship Teaching Program, please fill in application form./28.09.2016/


[POL]: Program nauczania przedsiębiorczości zrównoważonej jest już dostępny do pobrania. Wystarczy kliknąć w powyższy link.


-----


[ROM]: Programul didactic al antrenoriatului sustenabil poate fi descărcat. E suficient să faceţi clic pe link-ul de mai sus.


-----


[ENG]: Sustainability Entrepreneurship Teaching Program is available to download. Please click on the link above./27.09.2016/
[POL]: W chwili obecnej platforma e-learningowa jest dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej! Strona projektu jest jeszcze w trakcie powstawania i już niebawem zostanie zaktualizowana. Przepraszamy za niedogodności i prosimy o śledzenie naszej strony!

-----

[ROM]: La momentul actual platforma de e-learning este accesibilă doar în limba engleză! Pagina proiectului este în curs de apariţie și în curând va fi actualizată. Ne cerem scuze pentru eventualele inconveniențe și vă rugăm, să urmăriţi pagina noastră de internet!

-----


[ENG]: At the moment Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform is available only in English language version! Project website is still under construction and very soon will be updated. We are sorry for inconvenience and please follow our website! 

____________________________________


[POL] REZULTATY PROJEKTU
[ROM] REZULTATELE PROIECTULUI
[ENG] RESULTS OF THE PROJECT


-----


[POL]: Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform - narzędzie edukacyjne z zakresu przedsiębiorczości zrównoważonej powstałe podczas projektu "Strategiczna współpraca na rzecz lepszego nauczania przedsiębiorczości", finansowanego w ramach programu Erasmus+. Działania edukacyjne obejmują 20 godzin kursu e-learningowego oraz 40 godzin kursu stacjonarnego. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w kursie e-learningowym proszone są o wypełnienie formularza aplikacyjnego W odpowiedzi prześlemy dane logowania do Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform. 

W chwili obecnej platforma e-learningowa jest dostępna wyłącznie w angielskiej wersji językowej.


-----


[ROM]: Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform - instrument didactic în domeniul antreprenoriatului sustenabil creat în cadrul proiectului "Cooperare strategică pentru o educație antreprenorială mai bună", co-finanțat în cadrul programului Erasmus+. Activităţile didactice cuprind 20 ore de cursuri e-learning și 40 ore de cursuri obișnuite. 


Persoanele interesate de participarea la cursul de e-learning sunt rugate să completeze formularul de aplicare. Ca răspuns, veţi primi datele de autentificare pe Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform. 

La momentul actual platforma de e-learning este accesibilă doar în limba engleză.


-----

[ENG]: Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform - a learning tool in the field of sustainability entrepreneurship developed within the project "Strategic cooperation for better entrepreneurship education", funded by the Erasmus+ programme. The learning activities include 20 hours on-line course and 40 hours physical course. 

If you would like to take part in e-learning course please fill in application form. In response we will send you an e-mail with access data to Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform.

____________________________________


[POL] INFORMACJA O PROJEKCIE
[ROM] INFORMAȚII SUCCINTE DESPRE PROIECT
[ENG] BRIEF INFORMATION ABOUT THE PROJECT


---


[POL]: Strategiczna współpraca na rzecz lepszego nauczania przedsiębiorczości

W okresie od 30.09.2015 do 29.09.2016 Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY w partnerstwie z Fundacją Uniwersytetu Hyperion z Bukaresztu realizowało projekt pt. Strategiczna współpraca na rzecz lepszego nauczania przedsiębiorczości (Strategic cooperation for better entrepreneurship education), który był współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+. Celem projektu było zwiększenie kompetencji młodych osób w zakresie przedsiębiorczości.


W ramach działań projektowych został opracowany i przetestowany innowacyjny program nauczania przedsiębiorczości, w którym największy nacisk położono na wykorzystanie metod warsztatowych, pracy projektowej oraz gier symulacyjnych. Elementem programu nauczania był też komponent e-learningowy realizowany za pomocą narzędzia internetowego VELP – Wirtualnej Platformy Nauczania Przedsiębiorczości. W działaniach szkoleniowych, które realizowane były w okresie 6-10 czerwca 2016 w Bukareszcie oraz w okresie 20-24 czerwca 2016 w Pułtusku wzięły łącznie udział 24 osoby.20 września 2016 r. w sali konferencyjnej Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku odbyła się konferencja podsumowująca projekt, w której wzięli udział uczestnicy projektu, uczniowie i nauczyciele pułtuskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy z Polski i Rumunii.-----

[ROM]: Cooperare strategică pentru o mai bună educație antreprenorială

În perioada 30 septembrie 2015 - 29 septembrie 2016, Centrul pentru dezvoltare durabilă "Orizonturi" din Polonia, în parteneriat cu Fundația Universitatea Hyperion din București, a realizat un proiect de cooperare strategică pentru o mai bună educație antreprenorială, care a fost co-finanțat prin Programul Erasmus + al Uniunii Europene.


Scopul proiectului a fost creșterea competențelor tinerilor în domeniul antreprenoriatului. Ca parte a proiectului a fost dezvoltat și testat un curriculum de antreprenoriat inovativ, în care cel mai mare accent a fost pus pe utilizarea metodelor practice și a jocurilor de simulare.De asemenea, s-a realizat o componentă de e-learning realizată prin Platforma Laboratorului Virtual pentru Antreprenoriat (VELP-Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform).La activitățile de formare, care s-au desfășurat în perioada 6-10 iunie 2016, la București, respectiv 20-24 iunie 2016 la Pułtusk, au luat parte 24 de participanți.Conferința finală a proiectului a fost organizata in data de 20 septembrie 2016, în sala de conferințe a Breslei Meșteșugurilor și Antreprenoriatului din Pułtusk; au fost prezenți: participanții proiectului, elevii și profesorii din școlile profesionale din Pułtusk, reprezentanți ai organizațiilor non-guvernamentale și antreprenori din România și Polonia.


-----

[ENG]: Strategic cooperation for better entrepreneurship education

From 30/09/2015 to 29/09/2016 Centre for Sustainable Development Horizons in partnership with the Hyperion University Foundation in Bucharest carried out the project Strategic cooperation for better entrepreneurship education, which was co-financed under European Union Programme Erasmus+. The aim of the project was to increase the competences of young people in entrepreneurship.As part of the project there has been developed and tested innovative entrepreneurship curriculum, in which the greatest emphasis was put on the use of workshop methods, project work and simulation games. As part of the curriculum there was also an e-learning component performed by VELP - Virtual Entrepreneurship Laboratory Platform. In the training activities, which were carried out in 6-10 June 2016 in Bucharest and in 20-24 June 2016 in Pułtusk took part 24 participants.The final conference of the project was organized on 20th September 2016, in the conference room of the Guild of Handicrafts and Entrepreneurship in Pułtusk. In the conference took part: participants of the project, pupils and teachers from vocational secondary schools from Pułtusk, representatives of non-governmental organizations and entrepreneurs from Romania and Poland.